Privacy Policy

Uw privacy

De Stichting Railcenter, hierna aangeduid als Railcenter, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij zien onszelf als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Railcenter persoonsgegevens verwerkt van klanten, deelnemers en kandidaten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden gegevens van klanten, deelnemers en kandidaten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Railcenter zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zoals de AVG vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen in ons verwerkingsregister.

Welke gegevens worden verwerkt

Railcenter verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Wanneer u opleidingen, examens en/of diensten afneemt van Railcenter
 • Wanneer u als deelnemer een opleiding volgt
 • Wanneer u als kandidaat een examen aflegt
 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
 • Als u op andere wijze contact met ons opneemt
 • In opdracht van de Stichting railAlert in het kader van persoonscertificering.

Wij verzamelen en verwerken in het kader van een opleiding of examen de volgende persoonsgegevens: uw naam, geboortedatum en geboorteplaats, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, gegevens met betrekking tot de opleiding of examen waarvoor u zich heeft aangemeld, betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding of het examen, leerbegeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Railcenter persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, begeleidingsinformatie, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Wij verzamelen en verwerken in het kader van een inschrijving voor onze nieuwsbrief uw naam en e-mailadres.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Railcenter gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de voor u gekozen opleiding of examen;
 • het verzorgen van de voor u gekozen opleiding of examen;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze uitnodigingen en evaluatie formulieren toe te zenden;
 • om u onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om ervoor te zorgen dat uw DVP-pas up-to-date informatie bevat; en
 • om te voldoen aan op Railcenter rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor u en alleen uw eigen organisatie. De contactpersoon van uw bedrijf heeft toegang tot uw opleidings- en exameninformatie. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Railcenter informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan de Stichting railAlert. Railcenter zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaand toestemming hebt gegeven aan Railcenter of indien Railcenter daartoe wettelijk verplicht is.

Toestemming voor het verwerken van gegevens

Door de inschrijving van u voor een van onze opleidingen of examens gaan Railcenter en uw organisatie een overeenkomst aan. Wij krijgen de opdracht om een opleiding te verzorgen of een examen af te nemen. Uw werkgever heeft op dat moment exclusief toestemming gegeven voor het verwerken van de basisgegevens, uw naam, geboorteplaats en -datum. Deze gegevens zijn van belang voor het certificeringsproces van de Stichting railAlert. Iedere keer als u een examen aflegt wordt uw identiteit gecontroleerd, zodat wij zeker weten dat het certificaat aan de juiste persoon wordt toegekend.

Om met u te communiceren krijgen we ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Via uw e-mailadres kunnen we u uitnodigen voor de opleidingen of het examen en u de uitslag sturen. Via uw telefoonnummer kunnen we u bereiken in geval van een calamiteit.

Toestemming intrekken

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Railcenter indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Railcenter: info@railcenter.nl

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Railcenter bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Railcenter mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met uw contactpersoon van uw organisatie want die heeft toegang tot uw informatie. U kunt ook uw informatie opvragen via de administratie van Railcenter. Om te controleren dat wij met u te maken hebben en niet met een ander zullen wij uw verzoek via een ander kanaal (bijvoorbeeld via het bij ons bekende telefoonnummer) met uw verifiëren. Daarnaast kunt u een gespecificeerd verzoek tot Railcenter richten door een e-mail te sturen naar info@railcenter.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Railcenter zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Railcenter de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Door bijvoorbeeld de Belastingwet moeten wij de financiële gegevens rond een opleiding of een examen minimaal 7 jaar bewaren.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen naar een andere organisatie. Dit is het recht van gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek tot Railcenter richten door een e-mail te sturen naar info@railcenter.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Railcenter zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot overdraagbaarheid reageren.

Social media

Railcenter gaat graag, via het web en (eigen) social media-kanalen, in dialoog met klanten, deelnemers/kandidaten en de sector over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Railcenter volgt hiervoor actief het internet en social media-kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Railcenter zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Railcenter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Railcenter (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.

Railcenter is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media-kanalen of de content op zijn social media-kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Railcenter via info@railcenter.nl.

Gebruik van cookies

Wij maken op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe kunt u cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari

Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Railcenter.nl, railcenteropleidingen.nl, b-t-c.nl en andere websites

Op de sites van Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering treft u een aantal links aan naar andere websites. Railcenter kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@railcenter.nl.

Wijzigingen

Railcenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookie beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Railcenter een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Railcenter uw gegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s).