Algemene Voorwaarden Stichting Railcenter

versie: maart 2024

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Stichting Railcenter, hierna Railcenter, onder de handelsnamen Railcenter en Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Door het aangaan van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden en zullen eventuele voorwaarden die de opdrachtgever hanteert niet van toepassing zijn. Railcenter wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

1.3 Het Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid, vastgesteld door de betreffende exameneigenaar, is op de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van een examen van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Railcenter en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of (2) door inschrijving voor een opleiding of examen.

2.2 Inschrijving voor een opleiding of examen vindt plaats via de website. Bij inschrijving bevestigt de contactpersoon dat degene die ingeschreven wordt, is geïnformeerd over de verwerking van diens gegevens in het inschrijfsysteem van Railcenter. Dit ten behoeve van het goed uitvoeren van de opdracht door Railcenter in de rol verwerkersverantwoordelijke zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.3  De deelnemer/kandidaat heeft een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Indien Railcenter constateert dat niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden wordt de inschrijving teniet gedaan. De deelnemer/kandidaat wordt verwijderd uit de opleiding en dit zal worden gezien als annulering binnen vier weken.

2.4 Na inschrijving ontvangt de contactpersoon een digitale ontvangstbevestiging. Drie weken voor aanvang van de opleiding of het examen ontvangt de contactpersoon een uitnodiging ten behoeve van de aangemelde deelnemer/kandidaat, waarop de datum/data, de locatie(s) en de tijden van de opleiding of het examen zijn vermeld. Bij last-minute inschrijvingen (vanaf drie weken voor het begin van de opleiding of examen), wordt er alleen een uitnodiging verstuurd en zijn bij inschrijving de annuleringsvoorwaarden van kracht.

2.5 Een reservering (inschrijving waarvan de naam van de deelnemer nog niet bekend is) kan voor een periode van maximaal zes weken worden verricht. Binnen de periode van zes weken moet de deelnemer bekend zijn. Na zes weken vervalt de reservering.

2.6 Wijzigingen van en aanvullingen op een geoffreerde opdracht, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien schriftelijk door Railcenter bevestigd.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen en geldigheidsduur van opleidingen en examens staan op de website vermeld.

3.2 Railcenter is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van redenen aan te passen.

3.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Railcenter is gerechtigd elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen.

3.4 Door Railcenter uitgebrachte aanbiedingen (offertes) zijn vrijblijvend. De in een aanbieding (offerte) van Railcenter vermelde prijzen zijn geldig tot de in de aanbieding genoemde vervaldatum en zijn slechts dan vast en onveranderlijk indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is opgenomen.

Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling geschiedt door het voldoen van de factuur vóór of op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat. Railcenter hanteert een betalingstermijn van dertig (30) dagen. Klachten of vragen over facturen dienen schriftelijk binnen de betaaltermijn te worden gemeld. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en heeft Railcenter het recht, vanaf de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag van de volledige voldoening, de wettelijke rente over de nog openstaande bedragen in rekening te brengen. Railcenter treft geen betalingsregelingen met de opdrachtgever.

4.3 Na verzuim zal Railcenter een betalingsherinnering versturen aan de opdrachtgever om deze in de gelegenheid te stellen de factuur alsnog te betalen binnen de gestelde termijnen.

4.4. Als de opdrachtgever na herinnering het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Deze zal namens Railcenter het te vorderen bedrag verhalen bij de opdrachtgever, waarbij (buiten)gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

4.5. De hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan de werkelijke kosten of 15% (zegge vijftien procent) van het factuurbedrag plus de hierover verschuldigde rente, met een minimum van € 115,- (zegge honderd-en-vijftien euro).

4.6. Zolang de vordering niet is voldaan worden de inschrijfrechten, voor nieuwe opleidingen, trainingen en examens (hercertificeringen), van de opdrachtgever geblokkeerd.

Artikel 5: Deelnemers/Kandidaten

5.1 Kandidaten zijn verplicht zich voorafgaand aan het examen op de examenlocatie te legitimeren. Als legitimatiebewijs worden de volgende geldige documenten geaccepteerd: identiteitskaart, paspoort en rijbewijs. Een kopie of foto op een telefoon, laptop of andere gegevensdrager is geen geldig document.

5.2  Railcenter heeft het recht deelnemers/kandidaten die het normale verloop van de opleiding of het examen verhinderen, dit omvat het niet tijdig aanwezig zijn of het vertonen van ongepast gedrag, van verdere deelname aan de opleiding of het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de opleiding of het examen onverlet.

Artikel 6: Uitslag

6.1 De opdrachtgever ontvangt uiterlijk twee weken na het examen of het einde van de opleiding de uitslag (met uitzondering van de Digitale Veiligheidspaspoort trainingen, hier geldt een termijn van 2 werkdagen). Wanneer aan alle eisen van het certificeringsschema is voldaan, ontvangt de opdrachtgever per deelnemer/kandidaat een certificaat.

Artikel 7: Auteurs- en eigendomsrecht

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte opleidingsmateriaal en examens van Railcenter, alsmede alle ideeën, knowhow en technieken die door Railcenter zijn ontwikkeld, blijven eigendom van Railcenter, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 De examens die Railcenter in opdracht van derden beheert en organiseert blijven eigendom van de opdrachtgevers. De door Railcenter uitgegeven en beheerde examenmaterialen zijn beschermd met auteursrechten en copyright. Het in bezit hebben van examenmaterialen, buiten de afname van het examen, door de kandidaat is niet toegestaan.

7.3 Deelnemer/kandidaat en opdrachtgever mogen al het door Railcenter vervaardigde en/of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Railcenter niet toegestaan om opleidingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of te verkopen.

Artikel 8: Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

8.1 Railcenter ziet zichzelf als verwerkersverantwoordelijke en zal zich navenant gedragen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Railcenter heeft dit vastgelegd in een Privacy Policy.

8.2 Indien Railcenter gebruik maakt van bedrijfsspecifieke informatie zal deze uitsluitend worden gebruikt voor afgestemde diensten en producten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

8.3 Railcenter heeft de vrijheid om de ontwikkelde diensten en producten te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits de vertrouwelijkheid niet wordt geschonden.

8.4 Railcenter is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Railcenter zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de opdrachtgever nemen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien de dienstverlening van Railcenter tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de in de opdracht vastgelegde afspraken, zal Railcenter dit herstellen voor zover dat binnen haar vermogen en verantwoordelijkheid ligt.

9.2 Met uitzondering van wat in deze voorwaarden is vastgesteld, is Railcenter niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door Railcenter geleverde zaken en/of verrichte diensten, waaronder schade van en aan deelnemers, kandidaten en/of derden ontstaan tijdens opleiding en/of examen of als gevolg van het gebruik van opleidings- of examenmateriaal.

9.3 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is Railcenter nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever die de waarde van de opdracht te boven gaat.

9.4 Railcenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer/kandidaat en opdrachtgever.

9.5 De deelnemer/kandidaat wordt geacht de veiligheidsinstructies en regels te volgen. Bij weigering is de deelnemer/kandidaat volledig aansprakelijk.

Artikel 10: Annulering

10.1 Railcenter behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een opleiding of examen te annuleren.  zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.7 Indien Railcenter een opdracht, examen door onvoorziene omstandigheden of overmacht moet annuleren, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht. Railcenter is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voor opdrachtgever uit het annuleren voortvloeit.

10.2 Annulering kan via de website, per post of e-mail onder vermelding van de betreffende deelnemer/kandidaat en opleidings- of examengegevens. De datum van ontvangst bij Railcenter geldt als annuleringsdatum. Wanneer Railcenter geen correcte annuleringskennisgeving ontvangen heeft, zal bij niet verschijnen van de deelnemer/kandidaat het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

10.3 Bij annulering tot uiterlijk vier weken voor het begin van de opleiding of examen zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.

10.4 Opdrachtgever heeft het recht om in geval van verhindering van de deelnemer/kandidaat een vervanger te sturen, mits de vervangende deelnemer/kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

10.5 Bij huur van vergaderruimtes of (praktijk) lokalen kan uiterlijk 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk onder vermelding van het betreffende kenmerk. De datum van ontvangst bij Railcenter geldt als annuleringsdatum.

10.6 Indien een opdrachtgever een opdracht moet annuleren kunnen alle door Railcenter ten behoeve van die opdracht aantoonbare kosten, de winstderving en de schade als gevolg van het annuleren van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11: Klachten

11.1 Railcenter hanteert een klachtenprocedure. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemeld bij Railcenter. Klachten over producten en/of activiteiten van Railcenter kunt u melden via de e-mail: info@railcenter.nl
Na ontvangst van de klacht ontvangt u binnen enkele dagen een schriftelijke bevestiging. U ontvangt binnen drie weken, na bevestiging van de klacht, een reactie.

11.2 Bezwaren tegen de beoordeling van een examen kunnen uitsluitend worden ingediend bij de desbetreffende exameneigenaar.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Railcenter en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

12.2 Alle procedures met betrekking tot dan wel voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Amersfoort.